За проекта

Проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ има за цел създаването на интегрирана, координирана и структурирана обучителна среда за съдиите, прокурорите и други представители на професионалната общност, обезпечаваща подобрено прилагане на европейската правна рамка и на основните права, насочени към укрепване върховенството на правото.

Начало на проекта – 7 април 2020г.

Срок на изпълнение – 48 месеца

Финансиране – Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021

Стойност – 2 835 953,50 лева

Институционален партньор по проекта е Норвежката съдебна администрация.

Основните целеви групи са дефинирани в член 249 ЗСВ, вкл. адвокати, нотариуси, вещи лица, служители на МВР, на администрацията и контролни органи от разглежданата област.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

  • Укрепени професионални знания и умения на магистратите и другите работещи в сферата на правосъдието за точно еднакво и последователно прилагане на правото и ценностите на ЕС;
  • Модернизиранa обучителната среда, чрез провеждане на обучения в иновативни обучителни формати, разработване на достъпни самообучителни ресурси и провеждане на учебни посещения;
  • Създадена рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на закона,
  • Изграждени споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности
  • Приложен иновативен модел за обучение на работното място
  • Укрепен и надграден форум по права на човека, като устойчива платформа за обмен на актуална информация и професионални знания и опит
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6