Договор № BGJUSTICE – 2.001-0001/07.04.2020 г.

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021

На 07 април 2020 година между директора на НИП и ръководителя на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 се подписа Договор № BGJUSTICE – 2.001-0001/07.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „СЪВРЕМЕННА УЧЕБНА СРЕДА ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ ”, финансиран по Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021, на стойност 2 835 953,50 лева и срок на изпълнение до 07.04. 2024 г.

Партньор на НИП по проекта е Норвежката съдебна администрация (НСА).

Проектът има за цел създаването на интегрирана, координирана и структурирана обучителна среда за съдиите, прокурорите и други представители на професионалната общност, обезпечаваща подобрено прилагане на европейската правна рамка и на основните права, насочени към укрепване на върховенството на правото. 

Специфичните цели на проекта са насочени към:

1. Укрепване на професионалните знания и умения на магистратите и другите работещи в сферата на правосъдието за точно еднакво и последователно прилагане на правото и ценностите на ЕС;

2. Модернизиране на обучителната среда.

Основните целеви групи са съдии, прокурори, следователи, кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни и прокурорски помощници, съдебни служители, съдебни заседатели, инспектори от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ, други служители на МП, адвокати, нотариуси, вещи лица, служители на МВР, на администрацията и контролни органи от разглежданата област.

Проектът предвижда поставените  цели да бъдат изпълнени чрез изпълнение на следните дейности:

• Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на закона;

• Укрепване на ученията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представителите на професионалната общност да прилагат основните права;

• Разработване на достъпни и актуални самообучителни ресурси (учебни помагала, наръчници, ръководства и др.) като ефективно средство за укрепване на професионалните знания и умения;

• Укрепване и надграждане на форум по правата на човека;

• Прилагане на иновативен модел на съдебно обучение на работното място. Изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности;

• Разработване на нова интернет страница на НИП. Осигуряване на техническо оборудване с цел обезпечаване на обучителната дейност и укрепване на институционалния капацитет на Института;

• Информация и публичност по проекта. 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

• Укрепени професионални знания и умения на магистратите и другите работещи в сферата на правосъдието за точно, еднакво и последователно прилагане на правото и ценностите на Съюза;

• Обезпечено ефективно прилагане на европейското право и основните права чрез създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на закона, провеждане на обучения в иновативни обучителни формати, разработване на достъпни самообучителни ресурси и провеждане на учебни посещения;

• Подобрена обучителна среда чрез прилагане на разнообразни и иновативни обучителни формати, превод на справочни материали на български език, разработване на самообучителни ресурси, изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности и прилагане на иновативен модел за обучение на работното място, както и чрез изграждане на нов уебсайт и техническо обезпечаване на предвидените обучителни дейности;

• Укрепен и надграден на форума по права на човека, като устойчива платформа за обмен на актуална информация и професионални знания и опит, допринасяща за единното прилагане на европейската правна рамка.

НИП периодично ще публикува информация на своята интернет страница и в самостоятелния уебсайт, разработен за нуждите на проекта, за хода на изпълнение на проекта и постигнатите резултати, включително в изпълнение на изискванията на програмата за информация, комуникация, публичност и прозрачност.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6