Представители на Норвежката съдебна администрация споделиха професионален опит в областта на електронните обучителни ресурси

На 25 септември 2020 г. представители на Норвежката съдебна администрация (НСА) представиха на екипа на проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност» и на други служители на Националния институт на правосъдието  електронните ресурси, достъпни за норвежките магистрати.  Предвид епидемичната обстановка в Европа, срещата беше  проведена в онлайн формат, включващ виртуална разходка в електронната информационна система на норвежките съдилища и НСА. Ръководителят на международния секретариат на НСА, Ивар Арнстад, и представляващият страната-донор по проекта, Виктор Дросу, запознаха българските си колеги с възможностите, които предоставя единната електронна система и разработените онлайн ресурси в областта на наказателното, гражданското правораздаване и детското правосъдие.  Срещата беше изключително полезна за изпълнението на предвидените дейности по проекта на НИП «Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност». Участниците обсъдиха бъдещи подходи в съвместната работа и очертаха следващите стъпки за ефективното изпълнение на проекта.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6