Националният институт на правосъдието организира дискусионни форуми за членовете на Националните съдебни мрежи по граждански, търговски и наказателни дела

Националният институт на правосъдието организира:

Дискусионните форуми осигуряват виртуално пространство за обсъждане и обмен на професионален опит на контактните точки и членовете на мрежите във връзка с ефективно изпълнение на техните правомощия, свързани с оказване на необходимото съдействие на органите в съдебната власт в областта на  международното сътрудничество по граждански, търговски и наказателни дела.

Форумите са създадени в рамките на Общностите за защита на основните права – гражданскоправни и наказателноправни аспекти по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм. Достъпът на членовете на мрежите до форумите се осъществява през платформата за е-обучение на НИП, раздел „Общности“.

Лице за контакт на НИП: Янислава Андреева – y.andreeva@nij.bg, 02 9359 162.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6