Нови самообучителни ресурси за професионалната общност

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм е предвидено разработването на 10 самообучителни ресурси (помагала) за развиване на знания, умения и компетентности на професионалната общност на всички нива в съдебната система. Тези ресурси отразяват стандартите за съдебно обучение за ефективно изпълнение на длъжностите на различни нива в органите на съдебна власт, приети от УС на НИП през м. март 2022 г. През м. юли 2022 г. беше създадена работна група с участието на съдиите, прокурорите и следователите, участващи в разработването на стандартите за съдебно обучение, които структурираха съдържанието на новите учебни помагала. Учебното съдържание и преподавателите, които ще участват в разработването на помагалата беше съгласувано с Програмния съвет на НИП на 10 февруари 2023 г.

Учебните помагала се предвижда да бъдат разработени и публикувани до м. април 2024 г.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6