Форум по права на човека на НИП

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., се предвижда укрепването и надграждането на форума по права на човека, създаден от ВСС в предходния програмен период на НФМ, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на защита на основните права.

Форумът по права на човека е ефективен и устойчив инструмент за планиране на цялостната обучителна дейност на Института в съответствие с основните права. Форумът на НИП функционира чрез създадени общности, на които са възложени специфични задачи в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, правосъдието за деца, защитата на основните права, както и различни аспекти на правоприлагането.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

  • Съдебна етика и професионално поведение;
  • Правосъдие за деца;
  • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

 Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП.

Общностите във Форума са изградени на мултипрофесионален принцип и включват магистрати, служители на институциите с относима компетентност, представители на неправителствени организации и други специалисти, притежаващи задълбочени познания и опит.

Основната функция на общностите за защита правата на човека е свързана с планиране на обучителната дейност на НИП в съответствие с основните стандарти за защита правата на човека и обмен на информация.

Към 10.03.2023 г. членовете на Форума са 126.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6