Задълбоченият подход към гражданскоправните, наказателноправните и административноправните аспекти от приложението на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека предизвика интереса на професионалната общност в обучение на НИП

На 29 юни 2023 г. в София, Гранд хотел Астория, НИП  проведе присъствена среща на преподаватели и участници в обучение в смесена форма „Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека“.

Темата беше разгледана задълбочено и последователно от съдебните обучители на НИП съдия Илияна Папазова, ВКС, съдия Дона Чакърова, ВАС и съдия Лада Паунова, ВКС. Целта на обучението беше да представи гражданскоправните, наказателноправните и административноправните измерения на чл. 8 от ЕКПЧ. Съчетаването на електронна и присъствена форма допринесе за пълноценно разбиране за широкообхватното право на зачитане на личния и семейния живот в контекста на българската и европейска практика.

Възможностите за пряка комуникация с преподавателите в рамките на предвидените виртуални класни стаи и присъствената среща подпомогнаха процеса на усъвършенстване на знанията и уменията на участниците за аналитичен прочит и уверено правораздаване в унисон с европейската правна традиция. Обучението беше организирано по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6