НИП организира среща-дискусия, посветена на преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС

На 3 октомври 2023 г. в хотел „Астория“, гр. София, се проведе среща-дискусия на тема „Практически насоки за преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС въз основа на наблюденията по български дела, разгледани в Люксембург“. Събитието е част от обучение, финансирано по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, което ще се проведе в периода 3-10.10.2023 г.

Участниците обсъдиха същността на преюдициалните запитвания като диалог между съдии, темите и характеристиките на отправените български преюдициални запитвания, производството по отправяне на преюдициално запитване, видовете преюдициални запитвания, последиците от отправените преюдициални запитвания и отговорността на националния съдия за гарантиране спазването на принципа за примат на правото на ЕС.

Водещи бяха съдия Донка Чакърова от Върховния административен съд и г-жа Цветелина Георгиева от Правната служба на Европейската комисия в Брюксел, Белгия. В обсъждането се включиха 22 представители на професионалната общност, сред които съдии от районите, окръжните, административните съдилища и Върховния административен съд.

С тази среща беше поставено началото на тематично обучение, което ще продължи в Портала за електронно обучение на НИП. Акцент в него ще бъдат обсъжданията във форум на казуси от различни правни области.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6