Предстоящи обучения на тема „Актуални промени в дружественото право“

Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. В учебния план на предстоящите обучения ще бъдат включени въпросите, свързани със създаване на дружествата с променлив капитал, прилагане на правилата за преобразуване при участие на ДПК, изпълнение върху дружествен дял – чл. 516а ГПК и др.

Преподаватели в обученията ще бъдат съдия Бистра Николова – заместник-председател и ръководител на Търговската колегия на Софийския апелативен съд и Александър Кацарски – преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на работната група, изготвила промените в закона.

Второто от планираните обучения ще се проведе в периода 27 – 28 март 2024 г. в гр. София, а съдиите, желаещи да вземат участие в него, следва да подадат заявка в срок до 19.03.2024 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес www.isupo,nij.bg

Лице за контакт: Емил Георгиев, старши експерт, сл. тел: 02 9359 103, ел. поща: e.georgiev@nij.bg

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6