Актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им в българския правов ред – обучение на НИП в сътрудничество с Българското сдружение по конкурентно право

На 28.03.2024 г. директорът на Националния институт на правосъдието, Миглена Тачева и д-р Екатерина Русева, председател на УС на Българското сдружение по конкурентно право (БСКП), подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към усъвършенстване на професионалната подготовка на съдиите в областта на конкурентното право.

На същия ден стартира и първата съвместна инициатива – обучение за съдии и адвокати по актуални въпроси на европейското право на конкуренция и значението им в българския правов ред. Д-р Екатерина Русева, адв. Цветелина Георгиева и доц. д-р Иван Стойнев, членове на Сдружението се включиха като съдебни обучители. Оживена дискусия предизвикаха въпросите, свързани с определянето на минималните размери на адвокатските възнаграждения от съсловни организации на адвокатите в държавите членки на ЕС: правни последици и отговорност съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, както и прилагането на законодателството за държавните помощи от националните съдилища.

Представен бе задълбочен анализ на решението на Съда на ЕС по дело C-438/22 Em akaunt и на предхождащата го съдебна практика. Акцент в дискусията бе поставен върху въпросът кога професионални организации, като тази на адвокатите в България, представляват сдружение на предприятия и като такива попадат в обхвата на правилата за конкуренция.

Обучението се организира в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6