НИП проведе трета сесия на Форум „Права на човека“ и заключителна пресконференция по проектите, които изпълнява, финансирани по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 -2021

На 5 април 2024г. в хотел „Астория Гранд“ Националният институт на правосъдието проведе третото издание на Форум „Права на човека“ под мотото „От знания към умения“.

„Не е достатъчно само да се сдобиеш с знания, трябва да им намериш и приложение“. С тези думи на Гьоте, директорът на Института, Миглена Тачева откри форума и очерта изминатия път за изграждането на култура на съдебно обучение, основана върху формирането и развитието на знания, умения и компетентности на всички нива в съдебната система. „Практическите помагала, разработени по проект  „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ са ключов етап от комплексен процес на модернизиране на съдебното обучение и въвеждане на компетентностния подход“.  Днес представяме „10 готови помагала за всички нива в съдебната система, които ще бъдат издадени в електронен формат и публикувани в 14 книги до 30 ноември 2024 г. 7 научни редактори и 96 автори – съдебни обучители, съдии, прокурори, следователи и експерти, се включиха в този амбициозен проект. Над 10000 страници писмен материал беше създаден за по-малко от 1 година“.

Заместник-министърът на правосъдието г-жа Юлия Ковачева изрази категоричното си убеждение, че с разработените ресурси ще бъде постигната устойчивост на постигнатите резултати по проекта, като те ще допринесат за пълното разгръщане на обучителната дейност.

Нейните думи бяха подкрепени от представителя на Норвежката съдебна администрация, г-жа Нике ван де Берг, която високо оцени работата на Института и отличното сътрудничество между двете институции.  

            Съдия Росица Тончева от Апелативен съд Варна, един от авторите на помагалото за неюридически умения, подчерта значението на въпросите, свързани със съдебния мениджмънт, организационната ефективност и отчетността на съдебната за защита на върховенството на закона.

Г-н Румен Ненков, научен редактор на три помагала за съдии по наказателни дела акцентира върху ролята на Националния институт на правосъдието като „стожер на съдебната реформа“, чиято основна цел са „обучението и просвещението“.

            Проф. д-р Пламен Панайотов, научен редактор на помагалото по наказателно материално право за съдии, прокурори и следователи, подчерта приноса на всички автори, тяхната всеотдайност и ангажираност в процеса.

            Г-н Благовест Пунев, научен редактор на помагалата за съдии по граждански дела, подчерта впечатляващия обем теоретична и практическа информация, синтезирана в ресурсите под негово ръководство.

            Съдия Юлия Раева от Върховния административен съд, един от авторите на Ръководство за дейността на административния съдия, говори за ползотворното сътрудничество в работния процес.

Доц. д-р Екатерина Салкова, научен редактор на наказателно-процесуалното право за прокурори отбеляза, че „извън съмнение, тези помагала ще бъдат полезни на цялата юридическа общност“.

            Следовател Румяна Тозова от НСлС, която участва в авторския екип на Ръководство на следователя, представи акценти от съвместната работа с научния редактор проф. д-р Веселин Вучков.

            Норвежкият съдия Джуси Педерсън направи кратък обзор на обучителните ресурси в Норвегия, като акцентира върху 3 основни характеристики: кратки, достъпни и с практическа насоченост.

            След приключване на форума, ръководителите на двата проекта, изпълнявани от НИП и финансирани по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 – Силвия Димитрова и Светла Вълева, представиха резултатите от тяхното изпълнение.

По проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ беше представен кратък филм, обобщаващ постигнатото: 2215 участници, 48 обучения; създаден Форум Права на човека с 3 общности (правосъдие за деца, съдебна етика; защита на основните права); функциониращи 13 споделени учебни пространства; изграден модерен уебсайт на НИП; преведени 2 обучителни ресурса и създадени 10 помагала. Това са само част от резултатите, маркиращи прехода от знания към умения.

Ръководителят на проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“ представи изводите от проведените обучения по актуални проблеми на домашното и основаното на пола насилие в допълващи се обучителни формати; акцентира върху пилотното провеждане на електронен обучителен курс на HELP на тема: “Насилието срещу жени и домашното насилие”; организираната публична дискусия, фокусирана върху прилагането на специализираните програми за обществено въздействие, насочени към извършителите на домашно насилие и възможностите на пробацията. 625 са обучените по проекта, като този брой  почти двукратно надхвърля заложения индикатор от 300 участници. Важен акцент в резултатите по проекта е ползотворното взаимодействие и подкрепата, получена от Мрежата “Синергия“.

            Изразени бяха благодарности към Министерството на правосъдието като Програмен оператор, Норвежката съдебна администрация, Норвежкия финансов механизъм, Норвежката корекционна служба, научните редактори и съдебните обучители – съдии, прокурори, следователи, експерти, както и на екипа на НИП.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6