Дейност 7 – Информация и публичност

Дейността включва осъществяването на пакет от мерки, насочени към провеждане на активна информационна политика както към целевите групи по проекта, така и към широката общественост относно относно Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, изпълнението, въздействието и постигнатите резултати от подкрепата от финансовия механизъм за проекта, вкл. сътрудничеството с институциите от страната-донор. Планираните мерки за разпространение на информация […]

Виж още

Дейност 6 – Разработване на нов уебсайт на НИП. Осигуряване на техническо оборудване с цел обезпечаване на обучителната дейност и укрепване институционалния капацитет на Института

Дейността предвижда създаването на модерен интерактивен уебсайт с лесен за ползване и риспонсив дизайн, предоставящ функционални възможности за интегриране и структуриране на различни типове информационни масиви, визуализация на данни, оптимизация на функционалностите за търсене. Добре дошли в новия сайт на Националния институт на правосъдието Сайтът на Националния институт на правосъдието е разработен по проекта на […]

Виж още

Дейност 5 – Прилагане на иновативен модел на съдебно обучение на работното място. Изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности

Създаването на споделени учебни пространства в рамките на органите на съдебната власт се разглежда като иновативен инструмент за разработване на модел на съдебно обучение в работна среда. Обучението, съобразено с потребностите на работното място, се определя като особено практичен и ефикасен метод за повишаване на професионалните умения и компетентности, ефективно допълващ конвенционалните формати за съдебно […]

Виж още

Дейност 4 – Укрепване и надграждане на форум по права на човека

Дейността предвижда укрепване на форума по права на човека, създаден от Висшия съдебен съвет по проект „Подкрепа на ВСС за изграждане на капацитета и подобряване ефективността на съдебната система”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на правата на човека. Предвижда се във форума […]

Виж още

Дейност 3 – Разработване на достъпни и актуални самообучителни ресурси (учебни помагала, наръчници, ръководства и др.) като ефективно средство за укрепване на професионалните знания и умения

Предвижда се в рамките на разглежданата дейност да бъдат разработени 10 самообучителни ресурса, насочени към развиване на знания, умения и компетентности на професионалната общност. Самообучителните ресурси ще бъдат разработени от изтъкнати преподаватели и експерти при отчитане на относимостта на тяхната експертизи и опит към темата на съответния ресурс. Нови самообучителни ресурси за професионалната общност По […]

Виж още

Дейност 2 – Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права

Дейността е фокусирана върху разработването и провеждането на обучения и осигуряването на учебни материали на български език по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка в контекста на системата на основните права и върховенството на правото. Обученията ще се провеждат в различни формати (присъствени, електронни и/или смесени обучения, кръгли маси, дискусии, конференции и др.), […]

Виж още

Дейност 1 – Създаване на рамка за устойчиво съдебно обучение в областта на основните права и върховенството на правото

Основната цел на дейността е да изгради цялостен подход към обучението в областта на основните права и върховенството на правото, отчитайки специфичните целеви групи, вида обучение (задължително първоначално / текущо обучение), конкретната тематика и подходящите обучителни формати, които да бъдат приложени (в т.ч. самостоятелно обучение, фокусирановърху основните права и/или обучение, интегриращо въпросите, относими към правата […]

Виж още
© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6