Дейност 2 – Укрепване на уменията и компетентностите на съдиите, прокурорите, следователите и други представители на професионалната общност да прилагат основните права

Дейността е фокусирана върху разработването и провеждането на обучения и осигуряването на учебни материали на български език по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка в контекста на системата на основните права и върховенството на правото. Обученията ще се провеждат в различни формати (присъствени, електронни и/или смесени обучения, кръгли маси, дискусии, конференции и др.), съобразени със специфичните потребности от обучение на представителите на професионалната общност.

В рамките на тази дейност ще бъде въведен иновативен метод за смесено обучение в

Националния институт на правосъдието.

Учебно посещение до Европейския съд по правата на човека

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм в периода 10 – 13 април 2023 г.  се организира посещение до Европейския съд по правата на човека на 10 представители на Форума по права на човека, създаден в рамките на дейност 4 по проекта. Програмата на учебното посещение се разработва със съдействието и подкрепата на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека.

Обучения с международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите за прилагане на основните права

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм през 2023 година ще бъдат организирани поредица от обучения с участието на международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите на професионалната общност за прилагане на основните права през м. юни 2023 г.:

Със съдействието на Норвежката съдебна администрация съдия Торолв Грозет ще проведе практически уъркшоп за българските магистрати, насочен към мотивиране на съдебните актове в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека в контекста на чл. 10 от ЕКПЧ (свобода на изразяване).

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека, Йонко Грозев, съвместно с още двама съдии от ЕСПЧ ще проведат обучение по прилагането на Европейската конвенция по права на човека. В програмата на обучението ще се включат и български магистрати, членове на Форума по права на човека.

Международният експерт по съдебна етика и автор на помагалото за съдебно обучители, “Съдийско поведение и етика“, Джереми Купър ще проведе практическо обучение по помагалото, което е преведено на български език по проекта „Съвременна учебна среда за професионалната общност“.

НИП организира обучение на тема „Невербална комуникация“

В периода 20-21 април 2023г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Невербална комуникация“ по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Целта на обучението е да развие умения за невербално поведение и комуникация в работна среда.

  Преподавателският екип включва г-н Марк Сегал, адвокат от Филаделфия, международен експерт с дългогодишен опит в областта на законодателните и съдебните реформи, вкл. и в провеждането на обучения в Централна и Източна Европа, Централна Азия, Средния изток, Африка и Южна Америка, и г-жа Катя Дормишева, съдебен обучител на НИП с международен експертен опит в съдебното обучение и изграждането на капацитет на съдебно-обучителните институции.

На събитието е осигурен симултанен превод от/на английски език.

Разходите за настаняване, транспорт и дневни разноски са за сметка на бюджета на проекта. Допълнително ще изпратим практическа информация за събитието.

Лице за контакт: Ани Пармаксизян, програмен координатор, НИП – тел.02 9359 188, ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Срокът за заявяване на участие е до 10 април 2023 г., чрез регистрация в системата ИСУПО – https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1357.

Задълбоченият подход към гражданскоправните, наказателноправните и административноправните аспекти от приложението на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека предизвика интереса на професионалната общност в обучение на НИП

На 29 юни 2023 г. в София, Гранд хотел Астория, НИП  проведе присъствена среща на преподаватели и участници в обучение в смесена форма „Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека“.

Темата беше разгледана задълбочено и последователно от съдебните обучители на НИП съдия Илияна Папазова, ВКС, съдия Дона Чакърова, ВАС и съдия Лада Паунова, ВКС. Целта на обучението беше да представи гражданскоправните, наказателноправните и административноправните измерения на чл. 8 от ЕКПЧ. Съчетаването на електронна и присъствена форма допринесе за пълноценно разбиране за широкообхватното право на зачитане на личния и семейния живот в контекста на българската и европейска практика.

Възможностите за пряка комуникация с преподавателите в рамките на предвидените виртуални класни стаи и присъствената среща подпомогнаха процеса на усъвършенстване на знанията и уменията на участниците за аналитичен прочит и уверено правораздаване в унисон с европейската правна традиция. Обучението беше организирано по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Обучение „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура“ организира НИП

На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура “, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и представители на органите на МВР, с предподаватели Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд, и Божидар Джамбазов, прокурор във Врърховната касационна прокуратура.  

Обучението е изцяло практически насочено, като в рамките на учебния план ще бъде акцентирано върху наказателноправната уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, актуалната съдебна практика, както и върху правомощията на европейските и националните органи по отношение на противодейстивето на престъпления, свързани със средствата от Съюза.

Обучението се организира по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 “. Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) са за сметка на проекта.

Заявки за участие се подават в срок до 16 октомври 2023 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg.

Лицe за контакт: Диляна Петровска, старши експерт, ел. поща: d.petrovska@nij.bg, тел. 02 9359 007.

НИП организира среща-дискусия, посветена на преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС

На 3 октомври 2023 г. в хотел „Астория“, гр. София, се проведе среща-дискусия на тема „Практически насоки за преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС въз основа на наблюденията по български дела, разгледани в Люксембург“. Събитието е част от обучение, финансирано по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, което ще се проведе в периода 3-10.10.2023 г.

Участниците обсъдиха същността на преюдициалните запитвания като диалог между съдии, темите и характеристиките на отправените български преюдициални запитвания, производството по отправяне на преюдициално запитване, видовете преюдициални запитвания, последиците от отправените преюдициални запитвания и отговорността на националния съдия за гарантиране спазването на принципа за примат на правото на ЕС.

Водещи бяха съдия Донка Чакърова от Върховния административен съд и г-жа Цветелина Георгиева от Правната служба на Европейската комисия в Брюксел, Белгия. В обсъждането се включиха 22 представители на професионалната общност, сред които съдии от районите, окръжните, административните съдилища и Върховния административен съд.

С тази среща беше поставено началото на тематично обучение, което ще продължи в Портала за електронно обучение на НИП. Акцент в него ще бъдат обсъжданията във форум на казуси от различни правни области.

Предстоящи обучения на тема „Актуални промени в дружественото право“

Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. В учебния план на предстоящите обучения ще бъдат включени въпросите, свързани със създаване на дружествата с променлив капитал, прилагане на правилата за преобразуване при участие на ДПК, изпълнение върху дружествен дял – чл. 516а ГПК и др.

Преподаватели в обученията ще бъдат съдия Бистра Николова – заместник-председател и ръководител на Търговската колегия на Софийския апелативен съд и Александър Кацарски – преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на работната група, изготвила промените в закона.

Първото от планираните обучения ще се проведе в периода 22 – 23 февруари 2024 г. в гр. София, а съдиите, желаещи да вземат участие в него, следва да подадат заявка в срок до 14.02.2024 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес www.isupo,nij.bg

Лицe за контакт: Нина Димова, програмен координатор, телефон: 02 9359 143, ел. поща: n.dimova@nij.bg

Предстоящи обучения на тема „Актуални промени в дружественото право“

Националният институт на правосъдието организира обучения за съдиите, разглеждащи търговски дела във връзка с измененията в Търговския закон, обнародвани в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. В учебния план на предстоящите обучения ще бъдат включени въпросите, свързани със създаване на дружествата с променлив капитал, прилагане на правилата за преобразуване при участие на ДПК, изпълнение върху дружествен дял – чл. 516а ГПК и др.

Преподаватели в обученията ще бъдат съдия Бистра Николова – заместник-председател и ръководител на Търговската колегия на Софийския апелативен съд и Александър Кацарски – преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на работната група, изготвила промените в закона.

Второто от планираните обучения ще се проведе в периода 27 – 28 март 2024 г. в гр. София, а съдиите, желаещи да вземат участие в него, следва да подадат заявка в срок до 19.03.2024 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес www.isupo,nij.bg

Лице за контакт: Емил Георгиев, старши експерт, сл. тел: 02 9359 103, ел. поща: e.georgiev@nij.bg

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6