Дейност 4 – Укрепване и надграждане на форум по права на човека

Дейността предвижда укрепване на форума по права на човека, създаден от Висшия съдебен съвет по проект „Подкрепа на ВСС за изграждане на капацитета и подобряване ефективността на съдебната система”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на правата на човека.

Предвижда се във форума да вземат участие съдии, прокурори, следователи, служители и други експерти, притежаващи задълбочени познания и опит в областта на правата на човека. Te ще вземат участие като преподаватели на НИП в областта на основните права и ще предоставят експертна подкрепа на колегите си от съответния апелативен район в текущата им работа при необходимост от специализирана експертиза в разглежданата област.

Дейността ще бъде осъществена в партньорство с Норвежката съдебна администрация.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

  • Съдебна етика и професионално поведение;
  • Правосъдие за деца;
  • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП. Част от дейността на общността по съдебна етика е насочена към развиване и поддържане на Платформа по съдебна етика.

Към 10.03.2023 г. членовете на Форума са 126.

© 2023 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6