Дейност 4 – Укрепване и надграждане на форум по права на човека

Дейността предвижда укрепване на форума по права на човека, създаден от Висшия съдебен съвет по проект „Подкрепа на ВСС за изграждане на капацитета и подобряване ефективността на съдебната система”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на правата на човека.

Предвижда се във форума да вземат участие съдии, прокурори, следователи, служители и други експерти, притежаващи задълбочени познания и опит в областта на правата на човека. Te ще вземат участие като преподаватели на НИП в областта на основните права и ще предоставят експертна подкрепа на колегите си от съответния апелативен район в текущата им работа при необходимост от специализирана експертиза в разглежданата област.

Дейността ще бъде осъществена в партньорство с Норвежката съдебна администрация.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

  • Съдебна етика и професионално поведение;
  • Правосъдие за деца;
  • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП. Част от дейността на общността по съдебна етика е насочена към развиване и поддържане на Платформа по съдебна етика.

Към 10.03.2023 г. членовете на Форума са 126.

Общност “Правосъдие за деца” на НИП разработва самообучителен курс за правата на непълнолетните в наказателния процес

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. и въведената с тях промяна в уредбата относно наказателното правосъдие спрямо непълнолетни лица (в сила от 01.09.2023 г.), общност „Правосъдие за деца” на Националния институт на правосъдието разработва самообучителен курс, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство, който да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите.

Освен самообучителния ресурс, Националният институт на правосъдието подготвя поредица от обучителни дейности, които да обезпечат подготовката на правоприлагащите органи в областта на правата на детето, които ще бъдат проведени през периода м. октомври – декември 2023 г.

Самообучителният курс ще бъде достъпен в Портала за електронно обучение на НИП от 1 септември 2023 г., като след успешното му преминаване обучаемите ще получават автоматично генериран сертификат.

23 съдии, прокурори и следователи участваха в обучението за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“

На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, в което взеха участие 23 членове на комисии по професионална етика от органите на съдебната власт.

В преподавателския екип се включиха г-н Джеръми Купър, съставител на Наръчника за обучители „Съдийско поведение и етика“ на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, и Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна. В своите презентации преподавателите акцентираха върху универсалните принципи на съдебната етика, професионалния морал, съдебната практика във връзка с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Обучението бе организирано по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6