Дейност 7 – Информация и публичност

Дейността включва осъществяването на пакет от мерки, насочени към провеждане на активна информационна политика както към целевите групи по проекта, така и към широката общественост относно относно Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, изпълнението, въздействието и постигнатите резултати от подкрепата от финансовия механизъм за проекта, вкл. сътрудничеството с институциите от страната-донор.

Планираните мерки за разпространение на информация за проекта по Интернет включват провеждането на информационни събития – пресконференции, изработването на рекламни информационни материали, както и изграждането на самостоятелен уебсайт, посветен на проекта на български и английски език, с акцент върху подкрепата на Норвежкия финансов механизъм и партньорството с Норвежката съдебна администрация като партньор по проекта от страна на донора.

Пресконференция по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“

На 14.03.2023 г. от 11:00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе междинна пресконференция по проект “Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”.

  • 10:30 – 11:00 ч.: Регистрация;
  • Откриване: Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието;
  • Приветствие: Крум Зарков, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, ръководител на Програмния оператор;
  • Успешно партньорство: ИварАрнщад, ръководител на Международния секретариат към Норвежката съдебна администрация и институционален партньор по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“;
  • Постигнат напредък: Силвия Димитрова, ръководител на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“;
  • Дискусия.

НИП представи модерен нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани с финансовата подкрепа на НФМ

„През изминалия 2-годишен период заедно преодоляхме множество предизвикателства, пред които се изправихме за пръв път; наложи се да бъдем смели и да въвеждаме новаторски подходи в изпълнението на проекта – в кратки срокове, без предварителна яснота за непосредственото въздействие, но с вяра в крайния успех.

С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева откри пресконференцията, посветена на постигнатите резултати по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Събитието се проведе на 14.03.2023 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието.

Г-жа Тачева подчерта сътрудничеството с Министерството на правосъдието като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм и изтъкна съпричастността и подкрепата на министъра на правосъдието г-н Крум Зарков за реализиране на амбициозните цели на проекта.

Г-н Крум Зарков, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, който е и ръководител на Програмния оператор по Програма „Правосъдие“, отправи приветствие към участниците в събитието. 45 представители на професионалната общност – съдии,  прокурори, съдебни служители и експерти взеха участие в публичното събитие.

Институционалният партньор на проекта, Норвежката съдебна администрация, бе представена от ръководителя на Секретариата Ивар Арнщад, който заяви, че „всички имаме какво да учим един от друг“ и отбеляза високия професионализъм в изпълнението на проекта като ключов фактор за постигането на целите на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм.  

Директно от оборудваните по проекта споделени пространства за обучение в Апелативен съд Пловдив и Окръжна прокуратура Варна се включиха онлайн председателят на съда г-жа Магдалина Иванова и прокурорите Нина Величкова и Радослав Лазаров.  „От тази година активно използваме оборудваната зала 215 на съда за провеждане на дейности за споделяне на опит и професионални дискусии“ – подчерта съдия Иванова.

Проектите, които Институтът стартира през 2020 г. са на обща стойност 3 324 911 лева  и са насочени към създаването на модерна обучителна среда, в която стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и на Хартата за основните права да се прилагат –  чрез обучения, осигуряване на  учебни ресурси и интегриране на добри практики. Като част от усилията си за модернизиране на учебната среда за българската съдебна система НИП отчете изградените и оборудвани 13 споделени учебни пространства в страната и планираните обучителни дейности в тях; ефективно работещия Форум по права на човека като пълноценен инструмент за планиране на цялостната учебна дейност на Института; поддържането и надграждането на онлайн платформа „Съдебна етика“; разработването на учебни ресурси за различните нива в съдебната система в съответствие с приетите през 2022 г. от Управителния съвет на НИП стандарти за съдебно обучение.

 Едно от постиженията на проекта, нов модерен и интерактивен уебсайт на НИП, стартира официално в деня на пресконференцията.

Форум по права на човека на НИП

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., се предвижда укрепването и надграждането на форума по права на човека, създаден от ВСС в предходния програмен период на НФМ, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на защита на основните права.

Форумът по права на човека е ефективен и устойчив инструмент за планиране на цялостната обучителна дейност на Института в съответствие с основните права. Форумът на НИП функционира чрез създадени общности, на които са възложени специфични задачи в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, правосъдието за деца, защитата на основните права, както и различни аспекти на правоприлагането.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

  • Съдебна етика и професионално поведение;
  • Правосъдие за деца;
  • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

 Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП.

Общностите във Форума са изградени на мултипрофесионален принцип и включват магистрати, служители на институциите с относима компетентност, представители на неправителствени организации и други специалисти, притежаващи задълбочени познания и опит.

Основната функция на общностите за защита правата на човека е свързана с планиране на обучителната дейност на НИП в съответствие с основните стандарти за защита правата на човека и обмен на информация.

Към 10.03.2023 г. членовете на Форума са 126.

Учебно посещение до Европейския съд по правата на човека

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм в периода 10 – 13 април 2023 г.  се организира посещение до Европейския съд по правата на човека на 10 представители на Форума по права на човека, създаден в рамките на дейност 4 по проекта. Програмата на учебното посещение се разработва със съдействието и подкрепата на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека.

Обучения с международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите за прилагане на основните права

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм през 2023 година ще бъдат организирани поредица от обучения с участието на международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите на професионалната общност за прилагане на основните права през м. юни 2023 г.:

Със съдействието на Норвежката съдебна администрация съдия Торолв Грозет ще проведе практически уъркшоп за българските магистрати, насочен към мотивиране на съдебните актове в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека в контекста на чл. 10 от ЕКПЧ (свобода на изразяване).

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека, Йонко Грозев, съвместно с още двама съдии от ЕСПЧ ще проведат обучение по прилагането на Европейската конвенция по права на човека. В програмата на обучението ще се включат и български магистрати, членове на Форума по права на човека.

Международният експерт по съдебна етика и автор на помагалото за съдебно обучители, “Съдийско поведение и етика“, Джереми Купър ще проведе практическо обучение по помагалото, което е преведено на български език по проекта „Съвременна учебна среда за професионалната общност“.

© 2023 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6