Дейност 7 – Информация и публичност

Дейността включва осъществяването на пакет от мерки, насочени към провеждане на активна информационна политика както към целевите групи по проекта, така и към широката общественост относно относно Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, изпълнението, въздействието и постигнатите резултати от подкрепата от финансовия механизъм за проекта, вкл. сътрудничеството с институциите от страната-донор.

Планираните мерки за разпространение на информация за проекта по Интернет включват провеждането на информационни събития – пресконференции, изработването на рекламни информационни материали, както и изграждането на самостоятелен уебсайт, посветен на проекта на български и английски език, с акцент върху подкрепата на Норвежкия финансов механизъм и партньорството с Норвежката съдебна администрация като партньор по проекта от страна на донора.

Пресконференция по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“

На 14.03.2023 г. от 11:00 ч. в зала 201 на Националния институт на правосъдието ще се проведе междинна пресконференция по проект “Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”.

  • 10:30 – 11:00 ч.: Регистрация;
  • Откриване: Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието;
  • Приветствие: Крум Зарков, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, ръководител на Програмния оператор;
  • Успешно партньорство: ИварАрнщад, ръководител на Международния секретариат към Норвежката съдебна администрация и институционален партньор по проекта „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“;
  • Постигнат напредък: Силвия Димитрова, ръководител на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“;
  • Дискусия.

НИП представи модерен нов уебсайт и 13 учебни пространства в органите на съдебната власт, изградени и оборудвани с финансовата подкрепа на НФМ

„През изминалия 2-годишен период заедно преодоляхме множество предизвикателства, пред които се изправихме за пръв път; наложи се да бъдем смели и да въвеждаме новаторски подходи в изпълнението на проекта – в кратки срокове, без предварителна яснота за непосредственото въздействие, но с вяра в крайния успех.

С тези думи директорът на НИП г-жа Миглена Тачева откри пресконференцията, посветена на постигнатите резултати по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с подкрепата на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Събитието се проведе на 14.03.2023 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието.

Г-жа Тачева подчерта сътрудничеството с Министерството на правосъдието като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм и изтъкна съпричастността и подкрепата на министъра на правосъдието г-н Крум Зарков за реализиране на амбициозните цели на проекта.

Г-н Крум Зарков, министър на правосъдието и пазител на държавния печат, който е и ръководител на Програмния оператор по Програма „Правосъдие“, отправи приветствие към участниците в събитието. 45 представители на професионалната общност – съдии,  прокурори, съдебни служители и експерти взеха участие в публичното събитие.

Институционалният партньор на проекта, Норвежката съдебна администрация, бе представена от ръководителя на Секретариата Ивар Арнщад, който заяви, че „всички имаме какво да учим един от друг“ и отбеляза високия професионализъм в изпълнението на проекта като ключов фактор за постигането на целите на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм.  

Директно от оборудваните по проекта споделени пространства за обучение в Апелативен съд Пловдив и Окръжна прокуратура Варна се включиха онлайн председателят на съда г-жа Магдалина Иванова и прокурорите Нина Величкова и Радослав Лазаров.  „От тази година активно използваме оборудваната зала 215 на съда за провеждане на дейности за споделяне на опит и професионални дискусии“ – подчерта съдия Иванова.

Проектите, които Институтът стартира през 2020 г. са на обща стойност 3 324 911 лева  и са насочени към създаването на модерна обучителна среда, в която стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и на Хартата за основните права да се прилагат –  чрез обучения, осигуряване на  учебни ресурси и интегриране на добри практики. Като част от усилията си за модернизиране на учебната среда за българската съдебна система НИП отчете изградените и оборудвани 13 споделени учебни пространства в страната и планираните обучителни дейности в тях; ефективно работещия Форум по права на човека като пълноценен инструмент за планиране на цялостната учебна дейност на Института; поддържането и надграждането на онлайн платформа „Съдебна етика“; разработването на учебни ресурси за различните нива в съдебната система в съответствие с приетите през 2022 г. от Управителния съвет на НИП стандарти за съдебно обучение.

 Едно от постиженията на проекта, нов модерен и интерактивен уебсайт на НИП, стартира официално в деня на пресконференцията.

Форум по права на човека на НИП

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност”, финансиран по програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., се предвижда укрепването и надграждането на форума по права на човека, създаден от ВСС в предходния програмен период на НФМ, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на защита на основните права.

Форумът по права на човека е ефективен и устойчив инструмент за планиране на цялостната обучителна дейност на Института в съответствие с основните права. Форумът на НИП функционира чрез създадени общности, на които са възложени специфични задачи в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, правосъдието за деца, защитата на основните права, както и различни аспекти на правоприлагането.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

  • Съдебна етика и професионално поведение;
  • Правосъдие за деца;
  • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

 Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП.

Общностите във Форума са изградени на мултипрофесионален принцип и включват магистрати, служители на институциите с относима компетентност, представители на неправителствени организации и други специалисти, притежаващи задълбочени познания и опит.

Основната функция на общностите за защита правата на човека е свързана с планиране на обучителната дейност на НИП в съответствие с основните стандарти за защита правата на човека и обмен на информация.

Към 10.03.2023 г. членовете на Форума са 126.

Учебно посещение до Европейския съд по правата на човека

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм в периода 10 – 13 април 2023 г.  се организира посещение до Европейския съд по правата на човека на 10 представители на Форума по права на човека, създаден в рамките на дейност 4 по проекта. Програмата на учебното посещение се разработва със съдействието и подкрепата на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека.

Обучения с международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите за прилагане на основните права

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за професионалната общност“, финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014 – 2021 на Норвежкия финансов механизъм през 2023 година ще бъдат организирани поредица от обучения с участието на международни експерти за повишаване на уменията и компетентностите на професионалната общност за прилагане на основните права през м. юни 2023 г.:

Със съдействието на Норвежката съдебна администрация съдия Торолв Грозет ще проведе практически уъркшоп за българските магистрати, насочен към мотивиране на съдебните актове в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека в контекста на чл. 10 от ЕКПЧ (свобода на изразяване).

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека, Йонко Грозев, съвместно с още двама съдии от ЕСПЧ ще проведат обучение по прилагането на Европейската конвенция по права на човека. В програмата на обучението ще се включат и български магистрати, членове на Форума по права на човека.

Международният експерт по съдебна етика и автор на помагалото за съдебно обучители, “Съдийско поведение и етика“, Джереми Купър ще проведе практическо обучение по помагалото, което е преведено на български език по проекта „Съвременна учебна среда за професионалната общност“.

Общност “Правосъдие за деца” на НИП разработва самообучителен курс за правата на непълнолетните в наказателния процес

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г. и въведената с тях промяна в уредбата относно наказателното правосъдие спрямо непълнолетни лица (в сила от 01.09.2023 г.), общност „Правосъдие за деца” на Националния институт на правосъдието разработва самообучителен курс, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство, който да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите.

Освен самообучителния ресурс, Националният институт на правосъдието подготвя поредица от обучителни дейности, които да обезпечат подготовката на правоприлагащите органи в областта на правата на детето, които ще бъдат проведени през периода м. октомври – декември 2023 г.

Самообучителният курс ще бъде достъпен в Портала за електронно обучение на НИП от 1 септември 2023 г., като след успешното му преминаване обучаемите ще получават автоматично генериран сертификат.

23 съдии, прокурори и следователи участваха в обучението за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“

На 20 и 21 юни 2023 г. Националният институт на правосъдието проведе обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, в което взеха участие 23 членове на комисии по професионална етика от органите на съдебната власт.

В преподавателския екип се включиха г-н Джеръми Купър, съставител на Наръчника за обучители „Съдийско поведение и етика“ на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, и Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна. В своите презентации преподавателите акцентираха върху универсалните принципи на съдебната етика, професионалния морал, съдебната практика във връзка с Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Обучението бе организирано по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Задълбоченият подход към гражданскоправните, наказателноправните и административноправните аспекти от приложението на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека предизвика интереса на професионалната общност в обучение на НИП

На 29 юни 2023 г. в София, Гранд хотел Астория, НИП  проведе присъствена среща на преподаватели и участници в обучение в смесена форма „Гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на чл. 8 от Eвропейската конвенция за правата на човека“.

Темата беше разгледана задълбочено и последователно от съдебните обучители на НИП съдия Илияна Папазова, ВКС, съдия Дона Чакърова, ВАС и съдия Лада Паунова, ВКС. Целта на обучението беше да представи гражданскоправните, наказателноправните и административноправните измерения на чл. 8 от ЕКПЧ. Съчетаването на електронна и присъствена форма допринесе за пълноценно разбиране за широкообхватното право на зачитане на личния и семейния живот в контекста на българската и европейска практика.

Възможностите за пряка комуникация с преподавателите в рамките на предвидените виртуални класни стаи и присъствената среща подпомогнаха процеса на усъвършенстване на знанията и уменията на участниците за аналитичен прочит и уверено правораздаване в унисон с европейската правна традиция. Обучението беше организирано по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

49 представители на професионалната общност взеха участие във втората сесия на Форума по права на човека на НИП

Почтеността е крайъгълният камък на всяка етична връзка. И съдиите, и представителите на Прокуратурата, и адвокатите трябва да притежават непоколебима почтеност в професионалното си поведение. И не само. Те трябва да бъдат особено внимателни и в личния си живот. Съблюдаването на най-високите стандарти на професионализъм и въздържането от всякакви действия, които биха могли да компрометират тяхната почтеност или да хвърлят съмнение върху тяхната безпристрастност, е ключово за обществения интерес.“

С тези думи директорът на НИП Миглена Тачева откри втората сесия на Форума по права на човека, посветен на професионалната етика и етичните предизвикателства, в който взеха участие 49 съдии, прокурори, следователи и представители на Адвокатурата.

Дискусиите между участниците бяха посветени на принципите на съдебната етика, колегиалността и комуникацията, международните стандарти за професионално поведение и интегритет, доверието между представителите на съдебната власт и Адвокатурата. Панелисти в отделните части на Форума бяха съдия Рике Ласен от Окръжния съд в Осло, членовете на общност „Съдебна етика“ съдия Ангелина Лазарова, младши съдия Калина Станчева, младши съдия Радослав Ангелов, младши прокурор Георги Коджаниколов, прокурор Сава Петров, адв. Ели Христова, адв. Пенка Христова, а модератор на събитието бе съдия Росица Тончева.

В рамките на събитието бяха представени онлайн платформата „Съдебна етика“ и преведеният с финансовата подкрепа на Посолството на Съединените американски щати Наръчник за независимост, безпристрастност и почтеност на правосъдната система на CEELI Institute.

Форумът се проведе в рамките на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори и следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Специализирано обучение за съдии, прокурори и следователи по актуални проблеми на наказателното правосъдие за деца

Във връзка с измененията в НПК, обнародвани в ДВ, бр. 48/02.06.2023 г., в сила от 01.09.2023 г., Националният институт на правосъдието разработи самообучителен курс „Въведение в правосъдието за деца. Актуални наказателноправни аспекти“, фокусиран върху правата на ненавършилите пълнолетие лица, участващи в наказателното производство. Обучението е разработено от експерти от общност „Правосъдие за деца” и цели да отговори на потребностите от специализирано обучение в тази област на съдиите, прокурорите и следователите.

Курсът е сертификационен и е публикуван в портала за електронно обучение на Института, раздел „Самообучения“ (https://e-learning.nij.bg/course/view.php?id=1303). Съдиите, прокурорите, следователите и другите представители на професионалната общност, които имат интерес към материалите, могат да се включат в курса след като влязат в своя профил в Портала и изберат „Запишете ме“ от тук.

Обучението завършва с тест, при успешното полагане на който се получава удостоверение.

Курсът е разработен по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Повече информация за обучението можете да видите в краткия въвеждащ филм или да се свържете с лицето за контакт: Янислава Андреева, y.andreeva@nij.bg , тел. 02 9359 162.

Обучение „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура“ организира НИП

На 26 и 27 октомври 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието ще проведе обучение на тема Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура “, предназначено за аудитория от съдии, прокурори, следователи и представители на органите на МВР, с предподаватели Пламен Дацов, съдия в Софийския апелативен съд, и Божидар Джамбазов, прокурор във Врърховната касационна прокуратура.  

Обучението е изцяло практически насочено, като в рамките на учебния план ще бъде акцентирано върху наказателноправната уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, актуалната съдебна практика, както и върху правомощията на европейските и националните органи по отношение на противодейстивето на престъпления, свързани със средствата от Съюза.

Обучението се организира по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 “. Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) са за сметка на проекта.

Заявки за участие се подават в срок до 16 октомври 2023 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg.

Лицe за контакт: Диляна Петровска, старши експерт, ел. поща: d.petrovska@nij.bg, тел. 02 9359 007.

НИП организира среща-дискусия, посветена на преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС

На 3 октомври 2023 г. в хотел „Астория“, гр. София, се проведе среща-дискусия на тема „Практически насоки за преюдициалните запитвания по член 267 ДФЕС въз основа на наблюденията по български дела, разгледани в Люксембург“. Събитието е част от обучение, финансирано по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, изпълняван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021, което ще се проведе в периода 3-10.10.2023 г.

Участниците обсъдиха същността на преюдициалните запитвания като диалог между съдии, темите и характеристиките на отправените български преюдициални запитвания, производството по отправяне на преюдициално запитване, видовете преюдициални запитвания, последиците от отправените преюдициални запитвания и отговорността на националния съдия за гарантиране спазването на принципа за примат на правото на ЕС.

Водещи бяха съдия Донка Чакърова от Върховния административен съд и г-жа Цветелина Георгиева от Правната служба на Европейската комисия в Брюксел, Белгия. В обсъждането се включиха 22 представители на професионалната общност, сред които съдии от районите, окръжните, административните съдилища и Върховния административен съд.

С тази среща беше поставено началото на тематично обучение, което ще продължи в Портала за електронно обучение на НИП. Акцент в него ще бъдат обсъжданията във форум на казуси от различни правни области.

© 2023 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6