Дейност 5 – Прилагане на иновативен модел на съдебно обучение на работното място. Изграждане на споделени учебни пространства за развитие на знания, умения и компетентности

Създаването на споделени учебни пространства в рамките на органите на съдебната власт се разглежда като иновативен инструмент за разработване на модел на съдебно обучение в работна среда. Обучението, съобразено с потребностите на работното място, се определя като особено практичен и ефикасен метод за повишаване на професионалните умения и компетентности, ефективно допълващ конвенционалните формати за съдебно обучение.

Споделени пространства за съдебно обучение в органите на съдебната власт

През 2022 г. по проекта на НИП„Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“,  финансиран по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.,бяха създадени и оборудвани 13 споделени пространства за целите на съдебното обучение.

Споделените учебни пространства са иновативен инструмент за провеждане на обучение в работна среда, който допринася за развиването на професионални умения и компетентности в съдебната система.

През 2023 г. предвиждаме провеждането на обучения в споделените пространства, които ще бъдат изцяло финансирани от бюджета на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“.      

© 2024 - Национален институт по правосъдието, проект НФМ6